Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin z siedzibą w Gdańsku, ul. Piecewska 33/U5. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (email: iod@terapiapoznawcza.org).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b i c Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), tzn.:

  • przetwarzanie w określonych wypadkach jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną, w szczególności w przypadku udziału w różnych formach dokształcania zawodowego nauczycieli, doradców zawodowych, terapeutów, psychologów, pedagogów i logopedów, organizowanych przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin
  • w określonych przypadkach podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu.

Przetwarzanie ww. danych jest także niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Polskim Towarzystwie Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin na podstawie aktualnie obowiązujących krajowych przepisów m.in. w przypadku wystawiania faktur dotyczących realizowanych kursów dokształcających i szkoleń lub realizacji innych powinności publicznoprawnych.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione do uzyskania do nich dostępu na zasadach i w zakresie przewidzianym przez odpowiednie ustawy lub inne właściwe przepisy, w szczególności właściwy urząd skarbowy.

Przetwarzane przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin jako administratora Pani/Pana dane osobowe zaliczają się do kategorii zwykłych danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczność ich przetwarzania wynika z publicznoprawnych obowiązków lub jest skutkiem zawarcia umowy, np. w przypadku zgłoszenia udziału w różnych formach dokształcania zawodowego nauczycieli, doradców zawodowych, terapeutów, psychologów, pedagogów i logopedów, organizowanych przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkować w szczególności niemożnością udziału w szkoleniach.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w aktualnie obowiązujących przepisach prawa, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą podlegać profilowaniu.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane organom władzy publicznej oraz podmiotom działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów obowiązującego prawa, natomiast NIE będą przekazane osobom lub firmom trzecim.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania. Przewidziane w RODO prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania jest ograniczone z uwagi na treść ww. przepisów ustaw i innych przepisów, które nakazują przechowywanie określonych danych przez prawem określony czas.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.

Strona internetowa – ciasteczka i logi serwera

Strony internetowe w domenie terapiapoznawcza.org NIE korzystają z ciasteczek zapisywanych na dysku użytkownika. Jedyny rodzaj wykorzystywanych ciasteczek to tzw. ciasteczka sesji, zapisywane w pamięci operacyjnej komputera i używane w procesie logowania do serwisu.

Większość przeglądarek domyślnie przyjmuje ciasteczka tworzone przez strony internetowe. Może Pani/Pan to zmienić, odpowiednio konfigurując ustawienia swojej przeglądarki, jednak może to skutkować niemożnością zarejestrowania lub zalogowania się w serwisie internetowym. Listę ciasteczek można obejrzeć, można też usunąć wybrane ciasteczka. Sposób postępowania zależy od przeglądarki, dlatego aby zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek albo obejrzeć lub usunąć ciasteczka, należy skorzystać z systemu pomocy przeglądarki internetowej.

Podczas Pani/Pana wizyty na naszych stronach internetowych automatycznie zapisujemy w logach serwera dane takie jak adres IP, czas, informacje o używanej przeglądarce itp. Dane te są pomocne w administrowaniu serwerem i są chronione zgodnie z obowiązującymi zasadami. Te dane NIE są udostępniane firmom trzecim.