Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej
Dzieci, Młodzieży i Rodzin

Piecewska 33/U5, 80-288 Gdańsk, email: m.dabrowska@terapiapoznawcza.org
NIP: 9571071245, REGON: 221968897, KRS: 0000476340

 
PTTPiB

Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej
Dzieci, Młodzieży i Rodzin

Piecewska 33/U5, 80-288 Gdańsk, email: m.dabrowska@terapiapoznawcza.org
NIP: 9571071245, REGON: 221968897, KRS: 0000476340

Walne zebranie sprawozdawcze

Zapraszam na walne zebranie sprawozdawcze Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin które, odbędzie się w siedzibie towarzystwa, tj. Gdańsk, ul. Piecewska33/U5, w piątek za 2 tygodnie, 23 czerwca 2015 o godzinie 17.30 (o godz. 18.00 II termin).

Bardzo proszę o przybycie lub odesłanie zeskanowanego pełnomocnictwa na wybraną osobę, jest to niezbędne do przyjęcia sprawozdania finansowego za 2016 rok celem przedstawienia go Urzędowi Skarbowemu i KRS. Pełnomocnictwo w załaczniku.

Program walnego zebrania sprawozdawczego

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór przewodniczącego obrad oraz powołanie protokolanta
 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. Zatwierdzenie porządku obrad
 5. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016
 6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Zarządu za okres 2013-2016
 7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej
 8. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla ustępującego Zarządu oraz podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Zarządu z działalności za okres 2013-2016
 9. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
 10. Zgłaszanie kandydatów na członków Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej
 11. Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 12. Wolne wnioski
 13. Zamknięcie obrad

Pozdrawiam serdecznie i apeluję o mobilizację
Małgorzata Dąbrowska-Kaczorek

Do pobrania:

Opublikowano: 2017-06-08